پداگوژی

آثار پداگوژیک


علم پداگوژی رویکردی‌ست عملی در زمینه‌ی تدریس. این‌جا تدریس از طریق شیو‌ه‌های علمی و ساختارمند، بحث و گفتگوهای انتقادی، تجزیه و تحلیل دیالکتیکیِ رویدادهای آموزشی صورت می‌پذیرد

.هدف ما از انتشار آثار معاصر در زمینه‌ی علم پداگوژی یاری رسانی به مربیان و در نتیجه کمک به اعتلای سطح علمی دانش‌آموزان است


Copyright Café 60 Media © 2016

Web Analytics