زبان

زبان.زبان پدیده‌ای‌ست پویا که از زمان و فرهنگ و اجتماع تأثیر می‌پذیرد و بطور اعم داری سه وجه است: فرم، محتوا و کاربرد

.پویایی زبان در هر سه وجه مذکور در جریان است

آموزش زبان‌های خارجی و هموار کردن راه آموزش علمی زبان تازه بسیار ملموس است. هدف ما در وهله‌ی انتشار کتاب‌هایی در زمینه‌ی آموزش زبان سوئدی برای بزرگسالان می‌باشد

Copyright Café 60 Media © 2016

Web Analytics